biomasa, dostawy biomasy, dostawa biomasy, skup biomasy, ceny biomasy, cena biomasy, energetyka, energetyki Oferta dla zakładów energetycznych w zakresie zapewnienia dostaw biomasy biomasa, dostawy biomasy, dostawa biomasy, skup biomasy, ceny biomasy, cena biomasy, energetyka, energetyki Oferta dla zakładów energetycznych w zakresie zapewnienia dostaw biomasy
  Nasi Partnerzy

ICHPW Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

IEN Instytut Energetyki w Warszawie

IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Oferta dla zakładów energetycznych w zakresie zapewnienia dostaw biomasyZagwarantowanie biomasy potrzebnej energetyce zawodowej wymagać będzie ze strony rolnictwa przeznaczenia na ten cel około 500 tys. ha gruntów do 2020 r. Założenie plantacji na takim obszarze pociągnie za sobą inwestycje dokonywane przez rolników rzędu 5 mld. zł (z czego część zostanie zrefundowana). Nie obędzie się bez programów edukacyjno-marketingowych i zachęt ze strony energetyki. Taka baza będzie kosztować energetykę 1,6 mld rocznie. Organizacja ciągłych dostaw biomasy, założenie bazy surowcowej, jak również jej wykorzystywanie są zbyt kosztowne, aby pozostawić te działania bez racjonalnego planowania, organizacji i zarządzania. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Bio-Energia Sp. z o.o. w tym zakresie.

Stanowisko zakładów energetycznych


Coraz więcej zakładów energetycznych przy tym rozumie, że bez aktywnego włączenia się w tworzenie bazy surowcowej nie będą miały biomasy pochodzenia rolniczego. Dobrym przykładem zrozumienia tego faktu jest np. działalność Vattenfall Heat Poland. Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz Pan Andrzej Rubczyński czuje potrzebę zainicjowania założenia 15 tys. ha plantacji energetycznych (źródło: Czysta Energia 2, 2008).

Według jego słów Vattenfall Heat Poland zamierza to uczynić w jedynie skuteczny sposób. "Obecny rynek biomasy jest bardzo płytki, a tym samym niestabilny – zarówno pod względem ceny, jak i jakości. Chcąc zmniejszyć ryzyko inwestycyjne, wynikające z braku dostaw biomasy, postanowiliśmy zająć się również stroną podażową. Vattenfall Heat Poland rozpoczął działania zmierzające do powstania plantacji roślin energetycznych, takich jak wierzba czy miskantus. Poprzez system dzierżawy lub długoterminowych kontraktów chcemy zachęcić właścicieli nieużytków rolnych do zakładania plantacji i wieloletniej ich uprawy. Chcemy też zorganizować system zbioru i logistyki. Biorąc pod uwagę ilość biomasy, którą chcemy spalić, musimy zainicjować powstanie plantacji na powierzchni 15 tys. hektarów. Nie jest to zadanie łatwe, biorąc pod uwagę problemy związane z organizacją takich plantacji."

Zgodzić się trzeba z tezą, że założenie wielkoobszarowej bazy surowcowej nie jest sprawą łatwa, ale my wiemy jak to zrobić w sposób profesjonalny.

Oferta Bio-Energii dla energetyki


Bio-Energia oferuje zakładom energetycznym kompleksowe planowanie, organizację i zarządzanie bazy surowcowej. Projekty uwzględniają pełny cykl produkcji : od rozpoznania użytkowania gruntów w okolicach zakładu, poprzez lokalizację plantacji w optymalnych dla nich siedliskach (gleby i warunki wodne), zaprojektowanie optymalnych technologii uprawy, zbioru, wyznaczenia optymalnego rozmieszczenia pośrednich składowisk biomasy, optymalizację transportu biomasy, pełną infrastrukturę informatyczną do zarządzania bazą surowcową oraz transportem on-line w czasie rzeczywistym.

Przykładowy schemat projektu bazy surowcowej przedstawia rysysunek poniżej:Kolejne kroki współpracy i elementy oferty Bio-Energia Sp. z o.o.:

1) Aby racjonalnie zaplanować i urządzić bazę surowcową trzeba mieć aktualną informację o użytkowaniu gruntów. W tym zwłaszcza o tym, ile w okolicach zakładu energetycznego znajduje się odłogów i nieużytków. Trudno wykorzystać do tego celu dane statystyczne, które są zagregowane do powierzchni powiatów lub województw. Dlatego wykorzystujemy w tym celu zdjęcia satelitów IKONOS, IRS oraz ASTER. Przygotowani jesteśmy również do wykonywania i opracowywania zdjęć lotniczych.

2) Po opracowaniu zdjęć satelitarnych otrzymujemy aktualną mapę użytkowania gruntów (tereny zbudowane, drogi, lasy, wody, grunty orne, użytki zielone, odłogi i nieużytki). Z mapy można pozyskać informację z dokładnością do pojedynczego pola.

3) Aby optymalnie zlokalizować uprawy energetyczne potrzebne są mapy glebowe i hydrologiczne. Dla każdej rośliny energetycznej dobierana jest najbardziej odpowiednia gleba oraz teren o dostatecznie wysokim poziomie wód gruntowych, ponieważ rośliny energetyczne mają duże wymagania wodne.

4) Dysponując mapą użytkowania gruntów oraz mapą glebową przygotowanymi w Systemie Informacji Geograficzne (GIS) można zlokalizować przy pomocy GPS każda plantację i jeśli to niezbędne wykonać ekspertyzy przed nasadzeniami wielkoobszarowymi.

5) Na plantacjach już założonych, albo po wejściu w okres pełnej produkcyjności nowych nasadzeń co roku na reprezentatywnej próbie wykonywane są szacunki plonów przy użyciu modeli empirycznych i deterministycznych. Dla zakładu jest to informacja istotna, ponieważ wielkość plonu istotnie rzutuje na cenę biomasy (tab.1).

Tabela 1. Wpływ wzrostu plonów biomasy o tonę na cenyTak więc zakład energetyczny powinien być żywotnie zainteresowany zapewnieniem plantatorom szkolenia i konsultingu, ponieważ może to zwiększyć plony o 10-20 %, co automatycznie zmniejszy koszty zakupu biomasy.

6) Rynek biomasy w Polsce i UE jest w stadium rodzenia się. Jest przy tym płytki i niestabilny. Zakład musi dysponować bieżącą informacją rynkową, aby uwzględniać ją w swojej polityce cenowej. Zbieramy takie informacje.

7) Ceny oferowane rolnikowi muszą być dla niego opłacalne. Opracowany przez Bio-Energię kalkulator cen pozwala w całym okresie wieloletniego kontraktu na dostawy biomasy korygować ceny w stosunku do cen rynkowych zbóż referencyjnych i kosztów produkcji biomasy. Jeśli ceny zbóż i koszty produkcji biomasy będą rosły, zakład będzie płacił więcej za biomasę. Jeśli sytuacja będzie odwrotna, albo wzrosną plony biomasy, zakład będzie płacił mniej za dostawę biomasy. Oczywiście algorytm obliczeniowy ustala cenę biomasy w oparciu o jej wartość opałową. Nie dopuszcza on sprzedaży biomasy o wilgotności większej niż 35 %. Na życzenie zakładu w algorytmie może być uwzględniona jakość biomasy.

8) Dane kartograficzne (zdjęcia satelitarne, mapa użytkowania terenu, mapa glebowa, mapa hydrologiczna, dane z ekspertyz polowych, optymalne lokalizacje, plantacji, plony możliwe do uzyskania w danych siedliskach) zostaną opracowane w Systemie Informacji Geograficznej (GIS). Wynikiem opracowania będzie mapa numeryczna bazy surowcowej opracowana z dokładnością do pojedynczego pola. Mapa taka zintegrowana jest z systemem pozycjonowania (GPS). Będzie zainstalowana na serwerze w zakładzie energetycznym, oraz na PDA (osobisty asystent cyfrowy) operatorów biomasy i kierowców samochodów dostawczych.

9) Baza surowcowa dla zakładu to z reguły kilka tysięcy gospodarstw. Aby tak rozproszonych przestrzennie producentów objąć poprawnie zaprojektowaną logistyką, trzeba wyznaczyć przestrzenne skupiska (klastry). Są to miejsca o największym „zagęszczeniu przestrzennym” produkcji biomasy.

10) Dla zoptymalizowania logistyki w obrębie bazy surowcowej zakładu, której promień może dochodzić do 100 km, wyznaczanych jest 100-150 pośrednich składowisk biomasy (w rejonach skupisk przestrzennych), zwykle o promieniu do 3 km, do których rolnicy dostarczają biomasę. Składowiskami zarządza operator, który na bieżąco z PDA przekazuje informację do zakładu o zasobach biomasy na składowisku. Dyspozytor w zakładzie energetycznym w oparciu o te informacje dysponuje ruchami floty samochodów dostawczych, które są również zaopatrzone w PDA. Umożliwia to dyspozytorowi śledzenie w czasie rzeczywistym pozycji każdego samochodu oraz jego pracy.

11) Bieżąca informacja napływająca do dyspozytora w zakładzie energetycznym od operatorów oraz kierowców daje mu aktualny wgląd w sytuację surowcową na składowisku(-ach) biomasy w zakładzie energetycznym. Na bieżąco więc wie jakie ma pokrycie potrzeb na biomasę.

12) Aby zoptymalizować transport biomasy w GIS opracowana zostanie sieć dróg (główne, zbiorcze, lokalne, dojazdowe, gruntowe).

13) Na podstawie numerycznej mapy sieci dróg (np. za pomocą algorytmów genetycznych) określony zostanie model najkrótszych dróg transportu biomasy.

14) Dyspozytor mając aktualne informacje o sytuacji na składowiskach pośrednich biomasy oraz bieżące zapotrzebowanie na biomasę będzie miał na swoim serwerze narzędzie do modelowania dostaw biomasy na składowisko zakładu energetycznego (wielkość dostaw, harmonogram dostaw, etc.).

15) Na PDA samochodów dostawczych zainstalowane będą w GIS: rozmieszczenie przestrzenne składowisk biomasy oraz najkrótsze drogi dojazdu. Samochody poruszać się będą wyłącznie po wyznaczonych szlakach. Dyspozytor będzie miał on-line podgląd gdzie w danej chwili znajduje się samochód.

16) Funkcjonowanie całego systemu będzie na bieżąco optymalizowane za pomocą modelu zarządzania bazą surowcową.

17) Efektywność ekonomiczna systemu będzie określana za pomocą modeli ekonomicznych, które pozwolą optymalizować koszty produkcji biomasy i logistyki.

18) Wszystkie opisane element złożą się na kompleksowy projekt bazy surowcowej. Zostanie on ujęty w pełną infrastrukturę informatyczną (serwer dyspozytora, PDA kierowców i operatorów, oprogramowanie komputerowe, bazy danych o plantatorach, kontraktach z nimi, składowiskach pośrednich, działalności operatorów, składowisku zakładu energetycznego, funkcjonowaniu floty samochodów dostawczych). Cały system będzie środowiskiem dynamicznym, a nie statycznym. Oznacza to, że w sytuacji zmian istotnych parametrów (rynkowych, cen na biomasę, zapotrzebowania na biomasę, etc.) będzie się elastycznie do nich dostrajał. Nie będzie konieczność częstego upgradowania systemu. Cały system zostanie oddany zakładowi pod „klucz”. Jeśli zakład zleci opracowanie systemu staje się on jego własnością.

19) Zarządzanie systemem będzie w rękach dyspozytora, który na centralnym, serwerze będzie miał bazy danych i narzędzia zarządzania bazą surowcową.

20) Działaniem wspomagającym funkcjonowanie bazy surowcowej jest konsulting dla zakładu energetycznego oraz szkolenia dla plantatorów roślin energetycznych.

21) Na zlecenie zakładu wykonujemy ekspertyzy wpływu wielkoobszarowych nasadzeń na rolnictwo i środowisko. Baza surowcowa roślin energetycznych nie może bowiem pogarszać w sposób znaczący produkcji żywności i pasz. Nie może ona według wymogów krajowych i UE pogarszać bioróżnorodności, zmniejszać sekwestrację węgla w glebie. Produkcja roślin energetycznych musi jednak redukować emisję gazów cieplarnianych. Wykonujemy symulacje emisji gazów cieplarnianych powstających w trakcie uprawy każdej rośliny energetycznej. Możemy również wykonać Analizy Cyklów Życia (LCA), które całokształt skutków środowiskowych produkcji i wykorzystywania biopaliw.

Zapraszamy energetyków do współpracy!


 
Kalkulator Promienia
Zrównoważona produkcja


(©) Bio-Energia sp. z o.o.