skup biomasy, skupu biomasy, biomasa, skup, cena za biomasę, cena biomasy skup biomasy, skupu biomasy, biomasa, skup, cena za biomasę, cena biomasy skup biomasy, skupu biomasy, biomasa, skup, cena za biomasę, cena biomasy Forum
  Nasi Partnerzy

ICHPW Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

IEN Instytut Energetyki w Warszawie

IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w PuławachPrzełom w zakresie wieloletnich umów na skup biomasy dla polskiej energetykiEnergetycy są zainteresowani stałymi dostawami biomasy dobrej jakości dla celów produkcji „zielonej energii”. Aby jednak rolnicy chcieli zakładać plantacje roślin energetycznych ceny proponowane przez energetykę muszą zapewniać pożądaną opłacalność produkcji biomasy.

Bio-Energia, poza kompleksową ofertą na organizację i zarządzanie dostawami biomasy, przygotowała regularnie aktualizowany kalkulator dający odpowiedź na pytanie jaka jest aktualnie optymalna cena biomasy tzn. opłacalna dla rolnika i akceptowalna dla zakładu energetycznego.

Wyciąg z aktualnych, optymalnych ceny biomasy będzie odtąd regularnie przesyłany do mediów branżowych oraz polskich zakładów energetycznych, co powinno przyczynić się do przełomu w zakresie wieloletnich umów na skup biomasy dla polskiej energetyki. Szczegółowe wyliczenia dostępne są odpłatnie dla energetyków wraz z komentarzem i wsparciem ekspertów Bio-Energii.


Rynek biomasy pochodzącej z trwałych plantacji zlokalizowanych na gruntach rolnych jest w fazie powstawania. W 2007 r. mieliśmy w Polsce 5700 ha upraw roślin krzewiastych krótkiej rotacji (głównie wierzby) oraz 1600 ha innych wieloletnich roślin energetycznych. Produkowana na tych plantacjach biomasa pokrywa jedynie 2,2 % zapotrzebowania energetyki na 2010 r. Jedną z najważniejszych barier wzrostu podaży biomasy dla energetyki jest nieznana i niepewna opłacalność uprawy roślin energetycznych.

Jakie powinny być optymalne ceny skupu, aby produkcja biomasy była opłacalna dla rolnika i akceptowalna dla zakładu energetycznego? Rolnik podejmując decyzję o założeniu plantacji roślin energetycznych musi mieć zagwarantowaną wieloletnią umowę kontraktacyjną (maksymalnie nawet 15-20 lat). Zawarcie takiej umowy leży także w interesie zakładu energetycznego, który musi mieć zapewnione stałe dostawy biomasy w potrzebnych ilościach.

Określone w umowie kontraktacyjnej ceny nie mogą być stałe, ponieważ zmieniają się ceny zbóż, plony zbóż, koszty ich produkcji, plony biomasy oraz koszty ich produkcji. Dlatego potrzebny jest i rolnikom i zakładom energetycznym kalkulator, który będzie dawał zawsze najbardziej aktualne i optymalne oszacowania cen biomasy. Taki właśnie kalkulator opracowała Bio-Energia.

Wyznaczanie optymalnej ceny biomasy


Energetycy są żywotnie zainteresowani wzrostem powierzchni upraw przeznaczonych na paliwa stałe. Aby jednak rolnicy chcieli zakładać plantacje ceny proponowane przez energetykę muszą zapewniać pożądaną opłacalność produkcji. W chwili obecnej uprawy energetyczne przy oferowanej cenie 150 zł za tonę wilgotnej biomasy dają opłacalność produkcji rzędu 86-96 % opłacalności produkcji zbóż. Nie dziwi więc, że powierzchnia upraw energetycznych nie wzrasta. Zrozumiałym jest bowiem, że rolnik do tej produkcji dopłacać nie może.

Pytaniem otwartym jest jakie powinny być minimalne ceny, aby produkcja biomasy była opłacalna dla rolnika i akceptowalna dla zakładu energetycznego? Do oszacowania takich cen Bio-Energia opracowała specjalny kalkulator. Ceny biomasy uzależnione są w nim od plonów zbóż referencyjnych, możliwych do osiągnięcia na glebach, które rolnik może przeznaczyć pod produkcję biomasy, zysku netto z uprawy tych zbóż, plonów biomasy możliwych do uzyskania na tych glebach oraz kosztów produkcji biomasy. Kalkulator szacuje cenę netto biomasy w zależności od tych danych. Wyznaczona cena zapewnia taką samą opłacalność jak w przypadku zbóż.

Nie jest to jednak wystarczająca zachęta dla rolnika, aby plantację założył. Przecież technologię produkcji zbóż ma opanowaną, maszyny ma lub może wynająć, poco miałby więc podejmować nową ryzykowną produkcję, która jest tak samo opłacalna jak zboża. Dlatego kalkulator obliczając ceny biomasy uwzględnia premię motywacyjną, która ma uatrakcyjnić uprawę roślin energetycznych i zachęcić rolnika do zakładania plantacji oraz oprocentowanie kredytu, który rolnik musi zaciągnąć na zakup środków produkcji.

Ceny suchej biomasy


Wyniki szacunków ceny netto, brutto oraz ceny jednego gigadżula energii (GJ) dla biomasy suchej podano w tabeli 1. W przypadku wierzby ceny są największe kiedy zbiera się ja w cyklach corocznych i maleją w miarę przedłużania cyklu. Wynika to z faktu, że plony suchej masy tej rośliny są najmniejsze przy zbiorze corocznym i rosną w miarę wydłużania cyklu. Dla zakładu energetycznego najbardziej interesująca będzie więc wierzba cięta co trzy lata, ponieważ jest najtańsza, ma najmniejszą wilgotność i lepsze parametry jakościowe. Cena dla ślazowca jest nieco większa niż w przypadku wierzby ciętej co 3 lata, ale uzyskiwany plon tej rośliny jest mniejszy. Najtańsza jest biomasa miskanta, ale jest ona też gorszej jakości niż biomasa wierzby i ślazowca. Przedstawione oszacowania są bardziej przydatne dla energetyków niż rolników, którzy odstawiają biomasę wilgotną i dlatego mogą ich znacznie bardziej interesować ceny dla takiej biomasy.

Tabela 1. Ceny biomasy w stanie suchym zależne od cen referencyjnych zbóż i kosztów ich produkcji na glebach kompleksów przydatności rolniczej przeznaczonych do uprawy roślin energetycznych, kosztów produkcji roślin energetycznych oraz ich plonów - stan na 01.06.2008


Cena brutto to cena netto zwiększona o: wierzba kompleks 9 - 30 %, wierzba kompleks 8 – 25 %, miskant – 5 %, ślazowiec – 15 %. Są to premie zachęcające do produkcji roślin energetycznych, pozwalające utrzymać opłacalność produkcji na poziomie większym niż opłacalność osiągana dla zbóż. W cenie uwzględniono też oprocentowanie od zaciągniętego kredytu na prowadzenie plantacji.

Ceny wilgotnej biomasy i maksymalizacja wartości opałowej


Biomasa w momencie zbioru ma określoną wilgotność. Zawarta w biomasie woda musi w procesie spalania ulec odparowaniu, co powoduje utratę części energii zmagazynowanej w biomasie. Dlatego zakład energetyczny płaci cenę zależną od wartości opałowej, która zależy od wilgotności biomasy i zawartości w niej wodoru.

W tabeli 2 podano oszacowania wartości opałowej, ceny biomasy przy wilgotności w momencie zbioru oraz zysku netto z uprawy 1 ha plantacji energetycznej. Według uzyskanych danych najtańsza jest biomasa miskanta, która jest droższa od słomy zaledwie o 27 %. Dla zakładu energetycznego najbardziej opłacalny będzie zakup wierzby ciętej co 3 lata, której cena wahać się będzie w granicach 149-164 zł w zależności od gleby. Najdroższa będzie biomasa ślazowca, ponieważ ma on najmniejszą wilgotność przy zbiorze.

Tabela 2. Wartość opałowa i ceny biomasy przy określonej, typowej wilgotności po zbiorze - stan na 01.06.2008


Sprzedanie biomasy wierzby i miskanta bezpośrednio po zbiorze może być utrudnione, ponieważ zakłady energetyczne najchętniej kupowałyby biomasę o jak najmniejszej wilgotności (mniejszej od 35 %). Rolnik może w pewnym stopniu wpływać na wilgotność biomasy poprzez sezonowanie wierzby, to znaczy pozostawienie długich zrębków w pryzmie czy opóźnienie zbioru miskanta do końca kwietnia. Pozostawienie krótko ciętych zrębków w pryzmie wymaga je przewracania aby biomasa nie zagrzewała się nadmiernie, co może doprowadzić do jej samozapłonu. Biomasa wierzby poddana sezonowaniu podlega w części rozkładowi, co powoduje w ciągu 6 miesięcy straty około 15 % jej zielonej masy. Biomasa miskanta ze zbioru opóźnionego ma wilgotność 20 % i przechowywanie jej w balotach powoduje straty rzędu 10 %. Ślazowca nie zalecamy sezonować. Po zbiorze ma on wilgotność około 27 % i najlepiej jak najszybciej go odstawić.

Tabela 3. Wartość opałowa, ceny biomasy i zyski netto po sezonowaniu wierzby przez 6 miesięcy i opóźnieniu zbioru miskanta do końca kwietnia - stan na 01.06.2008


Analiza zysków uzyskiwanych przy odstawianiu biomasy po zbiorze i po sezonowaniu biomasy wykazuje, że rolnikowi najbardziej opłacałoby się odstawić biomasę tuż po zbiorze. Zysk byłby wtedy większy i uniknąłby dodatkowych nakładów pracy związanych z sezonowaniem. Nie zawsze jednak zakład energetyczny chce odbierać tak wilgotną biomasę.

Kalkulator optymalnej ceny biomasy


Rolnik podejmując decyzję o założeniu plantacji roślin energetycznych musi mieć zagwarantowaną wieloletnią umowę kontraktacyjną (maksymalnie nawet 15-20 lat). Zawarcie takiej umowy leży także w interesie zakładu energetycznego, który musi mieć zapewnione stałe dostawy biomasy w potrzebnych ilościach. Określone w umowie kontraktacyjnej ceny nie mogą być stałe, ponieważ zmieniają się ceny zbóż, plony zbóż, koszty ich produkcji, plony biomasy oraz koszty ich produkcji. Dlatego potrzebny jest i rolnikom i zakładom energetycznym kalkulator, który będzie dawał zawsze najbardziej aktualne i optymalne oszacowania cen biomasy.

Dane uwzględnione w kalkulatorze są nowelizowane co miesiąc, a w razie braku zmian sytuacji rynkowej co kwartał. A więc co najmniej 4 razy w roku można zapoznać się z nowymi cenami.

Kalkulator umożliwia szacunki dla takich roślin jak: wierzba, topola, robinia, miskant, ślazowiec, rdestowiec, mozga trzcinowata, topinambur oraz słoma pszenna. Rolnik może skorzystać z kalkulatora po wypełnieniu ankiety i rejestrację na stronie Bio-Energii. Zakłady energetyczne mogą uzyskać odpłatny dostęp i licencję na wykorzystywanie kalkulatora, indywidualne wsparcie eksperta Bio-Energii, dostęp do baz danych i możliwość publikowania ogłoszeń kierowanych do plantatorów – Zamów ofertę usług abonamentowych dla energetyki.

Według opracowanego przez Bio-Energię kalkulatora ceny biomasy będą rosły wraz ze wzrostem plonów zbóż, zysków z ich uprawy oraz wzrostem kosztów produkcji biomasy. Natomiast będą maleć, gdy zyski z uprawy zbóż będą się obniżać, wzrastać będą plony biomasy (w ciągu najbliższych 10 lat maksymalny wzrost może osiągnąć wartość około 30 %) i maleć będą koszty jej produkcji. Tak więc kalkulator na bieżąco reaguje na sytuację rynkową w produkcji zbóż i według niej szacuje ceny biomasy.

Do aktualizowania wewnętrznych założeń kalkulatora wykorzystywane są najnowsze i najbardziej wiarygodne dane: Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG – PIB), Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego (IERiGŻ – PIB), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR) oraz Izb Rolniczych (IR).

Zapraszamy do korzystania z publikowanych przez nas regularnie optymalnych cen biomasy.


Oferta Bio-Energii dla energetykiRolnicy i plantatorzy mogą skorzystać bezpłatnie z kalkulatora po wypełnieniu ankiety i rejestrację na stronie Bio-Energii. Zakłady energetyczne mogą uzyskać odpłatny dostęp i licencję na wykorzystywanie kalkulatora, a dodatkowo niedostępne dla plantatorów indywidualne wsparcie eksperta Bio-Energii, dostęp do baz danych (m.in. sondażowych cen biomasy z różnych regionów) i możliwość publikowania ogłoszeń kierowanych do plantatorów.

Bio-Energia oferuje zakładom energetycznym abonamentową usługę świadczoną przez internet:
  • Dostęp do rozbudowanego kalkulatora, który pozwala na oszacowanie optymalnej ceny biomasy, przy której produkcja biomasy jest opłacalna dla rolnika i akceptowalna dla zakładu energetycznego. Kalkulator jest niezbędny do zawierania wieloletnich kontraktów na dostawę biomasy, bo ceny w umowie kontraktacyjnej nie mogą być stałe. Dane uwzględnione w kalkulatorze są nowelizowane co miesiąc na podstawie danych dotyczących sytuacji rynkowej. Kalkulator umożliwia szacunki dla takich roślin jak: wierzba, topola, robinia, miskant, ślazowiec, rdestowiec, mozga trzcinowata, topinambur oraz słoma pszenna.

  • Dostęp do prywatnego, dedykowanego dla energetykow forum dyskusyjnego, na którym mogą zadawać pytania ekspertowi Bio-Energii, aby otrzymywać komentarze, porady oraz interpretacje otrzymanych danych. W ramach forum energetykow jest także sekcja służąca wolnej, niepublicznej dyskusji między zweryfikowanymi co do tożsamości pracownikami tej branży.

  • Dostęp do sondażowowych danych dotyczących cen skupu biomasy w różnych regionach kraju oraz Unii Europejskiej.

  • Możliwość zamieszczania ogłoszeń kierowanych do plantatorów / dostawców biomasy na stronach forum Bio-Energii oraz w comiesięcznym newsletterze Bio-Energii.

 
Kalkulator Promienia
Zrównoważona produkcja


(©) Bio-Energia sp. z o.o.